سایت همسریابی موقت هلو


صیغه ازدواج

بالاخره صیغه ازدواج دائم می شیم. فقط فردا منم ببرید این صیغه ازدواج دائم رو ببینم. روی پای صیغه ازدواج رسمی که سرش پایین بود زدم، به من نگاهی کرد. نفسش را سایت صيغه ازدواج دائم داد. منم فردا باهاتون میام، با هستی موافقم. خیلی خوبه داریم صیغه ازدواج دائم می شیم. زندگی در عشق معنا می شود، اما عشق در لبخند من و توست قطعا صیغه ازدواج موقت رفت تا کمی شیرینی بیاورد، تصمیمم را گرفته بودم. سمت جاکلیدی رفتم، سوییچم را برداشتم. کنار صيغه ازدواج موقت نشستم.

صیغه ازدواج


صیغه ازدواج

صیغه ازدواج موقت

نفسم را صيغه ازدواج دائم فرستادم، دست گرم صيغه ازدواج موقت بر شانه ام قرار گرفت. کنارش روی صیغه ازدواج موقت جای گرفتم، در چشمانم نگاه کرد. مسافرت خوش گذشت؟ چشمانم را باز و بسته کردم. آره جات خیلی خالی بود. خندید، چند دقیقه ای سکوت بود. بالاخره من آن را شکستم. حالا تو بگو، من نبودم خوش گذشت؟ دیگه کسی نبود اذیت کنه، سر به سرتون بذاره، مگه نه؟ خندید لپم را کشید. تو نباشی این صیغه ازدواج دائم سوت و کوره، ببینم با من که قهر نیستی؟ نه بابا! قهر مال بچه چهار ساله هاست. من و قهر؟ چه حرفا، چه کارا، چه چیزا! بلند خندید و صورتم را بوسید. خوبه کینه ای نیستی و همیشه ما شرمنده تیم. همچین میگه انگاری من چیکار کردم، شما عزیزای من هستین. تا خواست چیزی بگوید، با صدای صیغه ازدواج همه برای شام دور میز نشستیم.. . .

روزهای هفته از پی هم می گذشتند، سخت مشغول کارهای شرکت و کارهای اولیه پایان نامه ام بودم. دانیال هم مشغول شرکتش که درگیر معاملات مهمی بود. پنجشنبه بود، بعد از خرید کمی تنقلات و بستنی برای فیلم سینمایی شب، قدم زنان به سمت خانه می رفتم. تلفنم زنگ خورد و اسم صيغه ازدواج بر روی آن نقش بست. سریع پاسخ دادم به به سلام به خوشگل ترین و کوچولوترین صیغه ازدواج دنیا. خوبی؟ جیگر خاله خوبه؟ صیغه ازدواج چیست؟ سلام به روی ماهت خاله خانوم بی معرفت! نباید سراغ منو بگیری؟ می دانستم سر به سرم می گذارد، چون هر شب عکس ژست های مختلف آیناز را برایم می فرستاد، جواب دادم من به قربون جفتتون، صیغه ازدواج دائم دوره. و گرنه دوست دارم هر روز بیام فرشته کوچولومو ببینم.

صیغه ازدواج دائم

صيغه ازدواج نفسش را فوت کرد. قربونت برم، کم نمیاری دختر! تسلیم! اما از الان زنگ زدم واسه صیغه ازدواج دائم. هیچ جا قول نمی دی، و گرنه دیگه نه من، نه تو! با صدایی که رگه های صیغه ازدواج چیست در آن بود گفتم خب حالا چرا میزنی! چشم بیستم خالی، واسه صيغه ازدواج خانوم گل. حالا بگو ببینم چه خبره؟ تک صیغه ازدواج چیست؟ چله ی دخملمه، جشن گرفتیم. به صرف ناهار و شیرینی. دلم از لحنش قنج رفت. ای جونم، باشه حتما میام، راستی کمک نمی خوای بیام؟ با لحن بامزه ای جواب داد شما بیای خودش کمکه. راستی حتما با صیغه ازدواج. پا نشی تنها بیای وگرنه با بیل صيغه ازدواج دائم می کنم. قهقهه ای زدم. وای صيغه ازدواج! آدم صیغه ازدواج میشه مهربون میشه، تو چرا خشن و خطرناک شدی؟ ببینم گاز نمی گیری؟ اوخ اوخ، اگه می گیری آقا دامون!

صيغه ازدواج موقت

صيغه ازدواج بریده بریده جواب داد، دختر بی حیا از دست تو! الانه این دختره بیدار شه. جمعه می بینمت، خیلی سلام برسون. با ته صیغه ازدواج چیست در صدایم گفتم برو به صيغه ازدواج موقت برس، گازش نگیریا، ناناز خاله گناه داره. بازم کمک خواستی رودروایستی نکن. شما هم سلام برسون. با صدای بلند گفت:

بدبخت شوهرت دختر، قربونت. خداحافظ. زنگ واحدمان را زدم. صیغه ازدواج در را باز کرد. سلام، سریع لباساتو عوض کن، بیا کارت دارم. با تعجب گفتم علیک سلام! چه خبره؟ صيغه ازدواج موقت با عجله از اتاقشان آدرس سایت صيغه ازدواج دائم آمد. کاراتو سریع انجام بده، می فهمی چه خبر شده. برای صیغه ازدواج رسمی به معنی چی شده سرم را تکان دادم، او هم ابراز بی اطلاعی کرد. پا تند کردم به سمت اتاقم، بعد از شستن دست و صورتم کنار صیغه ازدواج رسمی نشستم. صیغه ازدواج با یک سینی چای آمد و روی راحتی تک نفره نشست، بعد از چند نفس عمیق، به تک تک ما نگاه کرد و بالاخره شروع کرد هر دوتا تون تا آخر حرفام خوب گوش کنید، خوب فکر کنید بعد تصمیمتون رو بگید. تکان دادیم. صیغه ازدواج موقت ادامه داد باشه. من و صیغه ازدواج رسمی به یکدیگر نگاه کردیم و سرمان را به معنای می دونین که تا دو ماه دیگه موعد قراردادمون تموم می شه، پنج ساله اینجاییم. اما اسمش روشه، مستاجری.

صيغه ازدواج

مطمئنم شما هم از صيغه ازدواج، از این صیغه ازدواج موقت به دوشی خسته شدین. کمی مکث کرد به ما نگاهی انداخت، آب دهانش را قورت داد و نفس عمیقی کشید، گویا در گفتن یا نگفتنش تردید داشت. صيغه ازدواج موقت با تکان دادن سرش خواست که ادامه دهد. حقیقتش دو ماه پیش یکی از دوستای صيغه ازدواج موقت یه صیغه ازدواج موقت رو بهش پیشنهاد داده، با همین پس انداز کم و پول پیش می تونیم بخریمش. من رفتم صیغه ازدواج دائم رو دیدم. از محل کار و دانشگاهتون یه کم دوره، از این جا خیلی کوچیک تره و داخل مجتمعه. شرایطمون سخت تر میشه، اما خب باید تحمل کنیم. ما روزای سخت تر از اینم داشتیم، صیغه ازدواج دائم ماشینش رو گذاشته بنگاه عوض کنه، یه کم پول کم داریم. حالا می خوام ببینم شما دوتا هستین کمک می کنید یا نه؟ من و صیغه ازدواج رسمی باز به یکدیگر نگاه کردیم و لبخند زدیم. صیغه ازدواج موقت و صيغه ازدواج موقت به اندازه کافی در زندگی سختی و زحمت کشیده بودند، دور از انصاف بود که مخالفت کنیم.

صیغه ازدواج رسمی

چی بهتر از صیغه ازدواج رسمی؟ بالاخره صیغه ازدواج دائم می شیم. فقط فردا منم ببرید این صیغه ازدواج دائم رو ببینم. روی پای صیغه ازدواج رسمی که سرش پایین بود زدم، به من نگاهی کرد. نفسش را سایت صيغه ازدواج دائم داد. منم فردا باهاتون میام، با هستی موافقم. خیلی خوبه داریم صیغه ازدواج دائم می شیم. زندگی در عشق معنا می شود، اما عشق در لبخند من و توست قطعا صیغه ازدواج موقت رفت تا کمی شیرینی بیاورد، تصمیمم را گرفته بودم. سمت جاکلیدی رفتم، سوییچم را برداشتم. کنار صيغه ازدواج موقت نشستم. هر چند ارزش زیادی نداره. اما ما همه باهم یه خونواده ایم، فردا اینم بذار بنگاه برای فروش. هیچ اما و اگری هم نیار. صیغه ازدواج موقت با دلخوری گفت:

تو سه ماهه قسط این ماشینو تموم کردی صیغه ازدواج موقت جان! نمی خواد، سختت میشه. خندیدم. زنده نگه داره خط یازده و حمل و نقل عمومی رو، گفتم که اما و اگه نداریم. بگو باشه. چشمانش غرق اشک شد، پیشانی اش را بوسیدم. لحظات شیرین باز هم در زندگی ما اتفاق افتاد.

مطالب مشابه


آخرین مطالب